1 OPŠTE ODREDBE

1.1 Predmet opštih uslova

1. Opštim uslovima poslovanja TELESKY d.o.o. Gradaèac (u daljem tekstu: Opšti uslovi) regulišu se odnosi izmedu TELESKY d.o.o. Gradaèac (u daljem tekstu: TELESKY), kao pružaoca usluga s jedne, te podnosioca zahtjeva za zasnivanje pretplatnickog odnosa odnosno pretplatnika usluga (u daljem tekstu: pretplatnik) s druge strane.
2. Telekomunikacione usluge TELESKY-a iz ovih Opštih uslova (u daljem tekstu: usluge), sacinjavaju sve telekomunikacione usluge koje na tržištu pruža TELESKY, ili ce ih pružati na tržištu, a koje su utvrdene zakonom o komunikacijama, odnosno one usluge za koje TELESKY ima dozvole ili je na drugi nacin stekao ta prava.
3. Sve telekomunikacione usluge koje TELESKY pruža pretplatnicima definisane su zajednickim odredbama ovih Opštih uslova, osim nekih odredbi koje
se usko vezane za pojedini tip usluga.
4. Opšti uslovi sastavni su dio pismene forme pretplatnickog ugovora (dalje u tekstu: pretplatnicki ugovor) kojim je definisan medusobni odnos izmedu pretplatnika i TELESKY-a.
5. Opšti uslovi odnose se i na pratecu opremu koju u sklopu pružanje usluge, TELESKY ugraduje i ustupa pretplatniku na korištenje za vrijeme
važenja Ugovora.
6. Ukoliko pružanje pojedine usluge nije regulisano Opštim uslovima, TELESKY i pretplatnik usluga mogu medusobno da postignu dogovor o nacinu
pružanja usluge, u skladu sa Opštim uslovima.
7. Opšti uslovi na odgovarajuci nacin primjenjuju se i na korisnike usluga koji nisu pretplatnici u smislu ovih Opštih uslova.
8. Na odnose izmedu TELESKY-a i pretplatnika koji nisu uredeni ovim Opštim uslovima, primjenjuju se važeci propisi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. 9. U slucaju da je neka odredba ovih Opštih uslova u suprotnosti sa odredbama Pravila 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacionih usluga i odnosima sa krajnjim korisnicima, direktno ce se primjenjivati odredba Pravila 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima (“Službeni glasnik BiH”, broj 28/13).

1.2 Definicije i znacenje pojmova

Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju slijedeca znacenja:
„javna telekomunikaciona mreta“ (Public Telecommunication Network) je telekominikaciona mreža koja se koristi za pružanje javnih telekomunikacionih usluga „prikljucna tacka“ predstavlja skup fizickih prikljucaka neophodnih za tehnicki pristup telekomunikacionoj mreži, s ciljem postizanja efikasne komunikacije putem 4 telekomunikacione mreže
„pretplatnicki ureðaj“ ili „pretplatnicki terminalni ureðaj“ predstavlja telekomunikacionu opremu koja se nalazi kod pretplatnika u svrhu korištenja telekomunikacionih usluga
„usluga Interneta“ je telekomunikaciona usluga koja se realizuje primjenom Internet tehnologije
„telefonska usluga“ oznacava koristenje domaceg i medunarodnog telefonskog saobracaja putem mreže Pristupnog operatora odnosno putem TELESKY mreže
„telefonski poziv“ oznacava jednu ili više veza (komunikacija) ostvarenih izmedu dva ili više korisnika i/ili usluga posredstvom pružene fiksne javne telefonske usluge. Posredstvom terminalnog uredaja, koji može biti telefon ili drugi uredaj koji omogucava korištenje javne telefonske usluge, omogucava se
korisniku i/ili usluzi da putem ostvarenog telefonskog poziva pristupi drugom korisniku i/ili usluzi, bez obzira da li je takav drugi korisnik/usluga u
Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.
„korisnik“ oznacava fizicko ili pravno lice koje koristi ili zahtijeva telekomunikacijsku uslugu bez namjere njene daljnje preprodaje, odnosno u širem
smislu korisnikom se smatra i svako lice kojem se nudi javna telekomunikacijska usluga na tržištu
„pretplatnik“ oznacava pravno ili fizicko lice koje je zakljucilo ugovor o pružanju/korištenju usluga sa TELESKY-om
„postpaid usluga“ oznacava uslugu za cije je korištenje potrebno zasnivanje ugovornog odnosa i placa se unazad
„prepaid usluga“ oznacava uslugu za cije korištenje je potrebno zasnivanje ugovornog odnosa i placa se unaprijed
„RAK“ ili „Agencija“ je Regulatorna agencija za komunikacije u Bosni i Hercegovini5

2 ZASNIVANJE PRETPLATNICKOG ODNOSA

2.1 Uslovi za ukljucivanje i zasnivanje pretplatnickog odnosa

Pretplatnicki ugovor smatra se zasnovanim onog momenta kada TELESKY prihvati potrebnu dokumentaciju (koja ce u daljem tekstu biti navedena). Prava i obaveze iz pretplatnickog odnosa postaju aktivna u momentu kada TELESKY ukljuci pretplatnika u TELESKY mrežu.
TELESKY ukljucuje pretplatnika u mrežu u najkracem mogucem roku, a maksimalno 15 dana nakon prihvatanja neophodne dokumentacije za zasnivanje pretplatnickog ugovora.

2.2 Dokumentacija neophodna za pretplatnicki ugovor

Identifikaciona dokumenta:
1. za domaca fizicka lica – licna karta
2. za strana fizicka lica – pasoš
3. za domaca pravna lica: rješenje o upisu u sudski registar i/ili rješenje o upisu u registar kod drugih državnih organa i uvjerenje o poreskoj registraciji kod nadležnog organa (JIB)
4. za strana predstavništva: dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa I dokaz o otvorenom transakcijskom racunu kod poslovne banke Identifikacione isprave se uzimaju samo na uvid.
2.3 Podnošenje zahtjeva
Lice koje želi da postane pretplatnik usluga TELESKY-a podnosi pismeni Zahtjev za zasnivanje pretplatnickog odnosa, uz identifikacione isprave na uvid Zahtjev sadrži: ime, prezime i adresu fizickog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, podnosioca zahtjeva, vrstu telekomunikacijske usluge koja se ugovara, cijenu usluge ili gdje se može naci važeci cjenovnik operatora prema kojem ce se naplacivati ugovorena usluga, maksimalni rok za realizaciju prikljucka i uspostavu usluge i trajanje ugovora.
2.4 Prihvatanje zahtjeva
TELESKY ce prihvatiti Zahtjev korisnika ako postoji tehnicka mogucnost I raspoloživi kapaciteti za pružanje tražene usluge definisane Opštim uslovima. Potpisom Zahtjeva od strane korisnika, korisnik izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih Opštih uslova, cjenovnikom usluga, te da iste prihvata.
2.5 Odbijanje zahtjeva
TELESKY ima pravo odbiti zahtjev za zasnivanje pretplatnickog odnosa u bilo kojem od sljedecih slucajeva:
1. ukoliko nisu ostvareni tehnicki uslovi za zasnivanje pretplatnickog odnosa, a posebno ako nije ispunjen uslov postojanja slobodnih mrežnih kapaciteta, prema procjenama tehnicke službe TELESKY-a, a koji su u skladu prema opšte prihvacenim standardima,
2. ako je ranije tokom pružanja usluga došlo do povrede ugovornih obaveza od strane korisnika ili clana zajedickog domacinstva, kao i postojanje nenaplacenog potraživanja TELESKY-a prema korisniku ili clanu zajednnickog domacinstva,
3. ako postoji osnovana sumnja u istinitost identiteta fizicke ili pravne osobe, njene pravne ili poslovne sposobnosti ukljucujuci i ovlaštenja o zastupanju,

2/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

4. ako je protiv korisnika otvoren stecajni postupak, postupak likvidacije, I sl., te ako je korisnik nesposoban za placanje, odnosno prezadužen,
te se procijeni da nije u mogucnosti da uredno i pravovremeno placa svoje usluge, a na poziv TELESKY-a ne dostavi potrebne garancije za uredno
placanje traženih usluga,
5. ako postoji opravdana sumnja da korisnik ili treca osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati telekomunikacione usluge koje pruža TELESKY ili ako omogucuje zloupotrebu ovih usluga od strane trecih osoba,
6. ako postoji osnovana sumnja da ce usluge TELESKY-a isti dati na korištenje trecoj osobi, u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje zahtjeva koji su
ovdje navedeni,
7. ako korisnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev,
8. ako je korisnik maloljetna fizicka osoba ili osoba koja ima ogranicenu poslovnu sposobost, a ne postoji adekvatno odobrenje zakonskog zastupnika,
9. u svim ostalim slucajevima koji su suprotni Opštim uslovima o odbijanju zahtjeva operator donosi pismenu odluku.

2.6 Pretplatnicki ugovor

1. Po prihvatanju zahtjeva od strane TELESKY-a, korisnik potpisuje pretplatnicki ugovor i dobija status pretplatnika.
2. Obavezno trajanje pretplatnickog ugovora ne može biti duže od 24 mjeseca, izuzev u slucaju kada pravno lice u svojstvu pretplatnika zahtijeva duži rok pretplatnickog ugovora.
3. Sastavni dio pretplatnickog ugovora cine opis usluga i cjenovnik usluga za koje se taj ugovor zakljucuje. Pretplatnicki ugovor sadrži odredbe koje se odnose na primjenu Opštih uslova poslovanja i informaciju o tome gdje su oni dostupni korisniku.
4. Pretplatnicki ugovor, opšti uslovi i posebni uslovi su napisani jednostavnim jezikom, razumljivim prosjecnom korisniku usluga.
5. Pretplatnicki ugovor sadrži: naziv i adresu pretplatnika, naziv i adresu operatora javnih telekomunikacijskih usluga, vrstu telekomunikacijske usluge koja se ugovara, minimalan nivo kvaliteta usluge, vrijeme uspostave prikljucka, vrstu usluge održavanja koja se nudi i usluge podrške pretplatnicima koje se pružaju, kao i nacin pristupa tim uslugama, propisana ogranicenja koja namece operator telekomunikacijskih usluga, a koja se odnose na korištenje isporucene terminalne opreme, informaciju o tome na koji nacina se mogu dobiti ažurirani podaci o svim cijenama koje se primjenjuju, kao i o
uslovima održavanja, trajanje ugovora i uslovi za raskid ugovora, ukljucujuci minimalno trajanje ugovora i naknade koje se naplacuju u slucaju raskida ugovora, naknade I 7 dogovori o povratu sredstava koji se primjenjuju ukoliko se ne ispuni ugovoreni kvalitet usluga, i odredbe koje regulišu rješavanje sporova.
6. U slucaju sklapanja ugovora u kojem postoji odredeni probni period korištenja usluge unutar kojeg pretplatnik može istu otkazati bez naknade, TELESKY ce u ugovoru navesti odredbe o trajanju probnog perioda i uslove otkaza usluge unutar probnog perioda.

2.7 Prikljucenje pretplatnika

1. TELESKY se obavezuje da ce pretplatnika prikljuciti u mrežu I omoguciti mu korištenje usluga u najkracem mogucem roku, a maksimalno 15 dana od dana prihvatanja zahtjeva pretplatnika za korištenje odredene usluge.
2. Prava i veze iz pretplatnickog ugovora pocinju teci u trenutku kad TELESKY ukljuci pretplatnika u svoju mrežu.
3. Oprema koju TELESKY ustupa na korištenje pretplatniku za pojedine usluge/pakete, u iskljucivom je vlasništvu TELESKY-a. Pretplatnik je obavezan da po raskidu pretplatnickog ugovora datu opremu vrati TELESKY-u u ispravnom i funkcionalnom stanju.

4. Preduslov za prikljucenje pretplatnika na usluge fiksne telefonije i njen rad je postojanje stabilne internet konekcije.
5. Pretplatnik je obavezan osigurati odgovarajuce uslove za smještaj opreme TELESKY -a i napajanje elektricnom energojom 220-230V, 50Hz. Troškove elektricne energije potrebne za napajanje opreme TELESKY-a u potpunosti snosi pretplatnik.
6. Ovlašteni predstavnik TELESKY-a ce prije prikljucenja izvršiti pregled uslova za smještaj opreme pretplatnika i kucne instalacije.
7. Ukoliko pretplatnik naruši sigurnost i ispravnost opreme i instalacija koja pripada TELESKY-u bice automatski iskljucen sa mreže.
8. TELESKY ne snosi odgovornost za nezadovoljavajuci kvalitet usluge ako pretplatnik, nakon prihvatanja ovih Opštih uslova, promijeni odgovarajuce uslove za smještaj opreme, ili neovlašteno izvodi bilo kakva radove na kucnoj instalaciji.
9. Pretplatnik odgovara TELESKY-u za svako oštecenje na opremi uzrokovano nepažnjom, neispravnim instalacijama na koje se prikljucuje oprema,
kao I usled otudenja od strane treceg lica i dužan je da isto nadoknadi prema vrijednosti iskazanoj na reversu koji pretplatnik potpisuje prilikom montaže
I preuzimanja opreme u objektu pretplatnika.
10. Pretplatnik se obavezuje da svako oštecenje odnosno kradu opreme odmah prijavi TELESKY-u telefonom, e-poštom ili na drugi prikladan nacin. Usmenu prijavu o kradi ili gubitku opreme pretplatnik je obavezan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od usmene prijave, potvrditi i pismenim putem.
Za štetu ucinjenu od strane trecih lica odgovara pretplatnik po pravilima solidarne odgovornosti.
11.TELESKY je obavezan da redovno održava opremu i mrežu koja je u njegovom vlasništvu, te da u optimalnom roku otkloni nedostatke koje prijavi pretplatnik za vrijeme trajanja pretplatnickog odnosa, u skladu s tehnickim propisima i planovima održavanja.
12.TELESKY nece biti odgovoran za eventualnu štetu proizašlu tokom obaveznog/redovnog održavanja svog sistema, a koja bi mogla uticati na kvalitet usluga TELESKY-a, kao ni za štetu ili izgubljenu korist pretplatnika nastalu zbog tehnickih smetnji tokom prenosa podataka putem opreme
pretplatnika.
13.Pretplatnik je obavezan omoguciti TELESKY-u slobodan pristup opremi I instalacijama u toku korištenja nekog od servisa TELESKY-a te dozvoliti slobodan pristup opremi radi demontaže u slucaju prestanka pretplatnickog odnosa.
14.TELESKY može ograniciti terminalni uredaj na rad unutar vlastite mreže u slucaju ako pretplatnik uzima uredaj uz sklapanje pretplatnickog ugovora,
uz uslov obaveznog trajanja pretplatnickog ugovora. TELESKY je obavezan po isteku ugovorene obaveze ili u slucaju prijevremenog raskida ugovora pretplatniku, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkracem mogucem roku omoguciti korištenje uredaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed
placene usluge (prepaid) ili s pretplatnickim ugovorima bez obaveznog trajanja ista mogucnost mora biti data nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predocenje racuna o kupovini terminalnog uredaja.
15.U slucaju bilo kakve promjene u vrsti i kolicini korištenih usluga TELESKY-a kao i u slucaju promjene licnih podataka pretplatnik je dužan potpisati Aneks osnovnog Ugovora koji ce te promjene verifikovati.

3 USLUGE
3.1 Opšte o uslugama
3.1.1 Javna dostupnost usluga
Usluge koje nudi TELESKY su dostupne svim zainteresovanim korisnicima u Bosni I Hercegovini, na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu pod uslovom da za to postoji tehnicka mogucnost.
3.1.2 Ogranicenje usluge
Bilo kakvo ogranicenje pristupa ili korištenja može se izvršiti samo ako je to u skladu sa Zakonom o komunikacijama ili posebnim zakonom ili propisima donesenim na osnovu zakona, kao i na osnovu odluke nadležnog organa.
3.1.3 Nacin pružanja usluga
Ovi Opšti uslovi posebno se odnose na medusobne odnose izmedu TELESKY-a i pretplatnika tokom pružanja internet i telefonskih usluga.
Navedene usluge TELESKY može pružati pojedinacno ili u vidu paketa. Osim u dijelu koji se odnosi na primjenu pojedinih usluga, na sve ostale odnose izmedu TELESKY-a i pretplatnika povodom pružanja/koristenja usluga primjenjuju se zajednicke odredbe ovih Opštih uslova.
3.1.4 Zaštita pretplatnika i maloljetnih lica
Sadržaj usluga i promotivni materijali ne smiju imati za cilj zloupotrebu korisnika, ne smiju netacno, dvosmisleno, pretjerivanjem, izostavljanjem ili na drugi nacin zavaravati I pozivati na nezakonite radnje.

3/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

Nije dozvoljeno objavljivati ili prenositi sadržaje koji na bilo koji nacin ugrožavaju maloljetna lica i vršiti bilo kakvu zloupotrebu maloljetnih lica putem usluga koje pruža TELESKY. Nije dozvoljeno upucivati maloljetnim osobama ponude za kupovinu, niti podsticati maloljetne osobe na korištenje drugih usluga I sadržaja.

3.2 Internet usluge
3.2.1 Opšte odredbe
1. Pod internet uslugom smatra se javno dostupno, komercijalno davanje pristupa Internetu, bez prava dalje preprodaje, koje TELESKY nudi na tržištu pravnim ili fizickim osobama, ukljucujuci i Internet klubove.
2. Internet usluga mora omoguciti krajnjem korisniku neometan pristup svim javno raspoloživim sadržajima i uslugama koji se nude na Internetu. Izuzetak cine sadržaji ili usluge cije bi korištenje zasnovalo izricitu protivpravnost ili krivicno djelo.
3. TELESKY je dužan, da na osnovu posebnih propisa ili odluke nadležne institucije u Bosni i Hercegovini kojom se odredeni sadržaji oglašavaju nezakonitim, primjenom odgovarajucih tehnickih mjera onemoguciti pristup Internet adresama za koje je takvim posebnim propisima ili odlukama nadležnih institucija
u Bosni I Hercegovini utvrdeno da su štetni i nezakoniti, a posebno ukoliko se tim sadržajima širi 10 djecija pornografija i slicni štetni sadržaji, omogucava nezakonito on-line kockanje, šire kompjuterski virusi ili opasni programi, nezakonito pribavljaju licni podaci, ugrožava opšta sigurnost, javni red i mir, omogucava protivpravna upotreba kompjuterskih programa i aplikacija, kao i druge opasnosti po sigurno korištenje Interneta.
4. TELESKY ce za svaku internet uslugu/paket saciniti posebne uslove koji ce detaljno opisati uslugu/paket. Posebni uslovi treba da sadrže:
– naziv usluge ili paketa
– podatke o karakteristikama usluge, što ukljucuje brzinu prenosa, kolicinu saobracaja i druge tehnicke detalje usluge
– cijene usluge
– uslove za zakljucenje ugovora o korištenju i uspostavu usluge
5. Internet usluge TELESKY pruža pretplatnicima putem bežicne pristupne mreže.
Privatnim pretplatnicima su na raspolaganju širokopojasni bežicni pristup na 2,4GHz I pristup na 5GHz.
6. Poslovnim pretplatnicima je na raspolaganju bežicni pristup profesionalnom opremom na 5GHz.
7. TELESKY daje pretplatnicima mogucnost korištenja web/mail hostinga, audio/video streaminga, mogucnost VPN konekcije.
3.2.2 Osnovne obaveze
1. Pretplatnik se obavezuje da ce prilikom pristupa Internetu koristiti uslugu na predviden nacin, a da u slucaju izazivanja poteškoca u radu sistema snosi odgovornost za nastalu štetu.
2. Usluge koje u sebi sadrže „Flat rate“ podrazumijevaju princip razumne upotrebe mrežnih resursa, pri cemu TELESKY zadržava pravo privremenog uskracivanja usluga pretplatnicima koji znacajno odstupaju od prosjecne upotrebe mrežnih resursa ili pretplatnicima koji nacinom korištenja prekomjerno opterecuju sistem.
3. Pretplatnik dobija na korištenje pretplatnicko ime, odnosno lozinku koji služi za autorizaciju korištenja internet usluga. Ako pretplatnik posumnja u neautorizovano korištenje svog pretplatnickog imena, odgovoran je za troškove odnosno štetu izazvanu korištenjem njegovog pretplatnickog imena do trenutka dok ne obavijesti TELESKY o sumnji o neautorizovanom korištenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i
izvršene pod njegovim pretplatnickim imenom.
4. Izricito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Opštih uslova:

– koristiti internet usluge na bilo koji nacin kojim bi mogao ugroziti sistem rada TELESKY-a,
– koristiti internet usluge u nezakonite svrhe,
– vršiti radnje koje drugim pretplatnicima onemogucavaju adekvatno korištenje internet usluga
– objavljivati ili prenositi podatke suprotne sa važecim propisima, odnosno netacne, nepotpune i uvredljive podatke za koje zna ili za koje bi mogao znati da su

netacni/nepotpuni/uvredljivi, a cije bi korištenje moglo nanijeti štetu TELESKY-u i/ili trecim osobama,
– objavljivati ili prenositi sadržaje koji na bilo koji nacin ugrožavaju maloljetna lica I vršiti bilo kakvu zloupotrebu maloljetnih lica putem interneta,
– objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže lažne informacije, zavaravajuce navode ili tvrdnje, odnosno drugima slati reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja, ukljucujuci slanje nezatraženih elektronskih poruka (spam),
– objavljivati, prenositi ili slati zašticene sadržaje,
– objavljivati tajne podatke drugog fizickog, odnosno pravnog lica,
– objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lancanih pisama,
– koristiti internet usluge na bilo koji nacin kojim bi se mogao ugroziti sistem I rad TELESKY mreže za internet usluge,
– uznemiravati bilo koga putem elektronske pošte u bilo kojem obliku,
– slati velike kolicine neželjenih ili nezatraženih elektronskih poruka na jedan pretplatnicki nalog (mail bombing),
– lažno se predstavljati, falsifikovati zaglavlja poruka, neautorizovano pokušavati, odnosno ostvarivati pristup tudem pretplatnickom nalogu ili resursima tudih racunara,
– neovlašteno davati na upotrebu pretplatnicko ime drugim osobama,
– vršiti radnje koje drugim pretplatnicima onemogucavaju normalno korištenje internet usluga,
– slati poruke na Usenet ili druge grupe, forume ili mailing liste koje ne odgovaraju tematici (news spam), distribuirati lažne podatke o mreži, koristiti
TELESKY internet usluge u nezakonite svrhe, preduzimati radnje I aktivnosti suprotno pravilima ponašanja na Internetu (Netiquette).
5. TELESKY se obavezuje da ce kvalitet internet usluga koje pruža pretplatniku biti u skladu sa deklarisanim brzinama prenosa, kolicinom saobracaja i drugim tehnickim aspektima predvidenim paketom usluga, kao i da ce osigurati stalni sistem nadzora nad funkcionalnošcu i kvalitetom usluga, te brzo i efikasno otklanjanje eventualnih poteškoca.
6. U slucaju planiranog prekida rada interneta usluga, TELESKY ce o tome obavjestiti pretplatnike preko svog sajta www.telesky.ba ili na drugi prikladan nacin, najmanje 48 sati prije planiranog prekida.
7. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitet I istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa, kao i svih drugih materijala koje ponudi i ucini dostupnima putem TELESKY mreže, Interneta ili elektronske pošte.
8. Pretplatnik se obavezuje da ce koristiti zašticeni “sadržaj” na Internetu (copyright, trademark, intelectual property rights) u skladu sa važecim propisima Bosne i Hercegovine, te da ga nece koristiti ili objavljivati bez saglasnosti vlasnika “sadržaja”.
9. Pretplatnik je saglasan da TELESKY ima pravo u bilo kojem trenutku I bez prethodnog obavještenja privremeno ograniciti, odnosno uskratiti pristup internet uslugama ako pretplatnik postupi u suprotnosti sa pravilima ponašanja I obavezama navedenima u prethodnim stavovima.
10.U slucaju nepridržavanja gore navedenih stavova, TELESKY nece odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati pretplatniku uslijed ogranicavanja/uskracivanja korištenja internet usluga.
11.Pretplatnik ce biti odgovoran, te ce biti dužan da nadoknadi štetu koja bi mogla nastati TELESKY-u ili trecoj osobi usljed povrede neke od obaveza pretplatnika navedenih u gore navedenim stavovima.
12.Pretplatnik se obavezuje da ce internet usluge koristiti iskljucivo za vlastite potrebe, odnosno da nece ustupati, sa naknadom ili bez naknade, dijelove internet usluga trecim licima na korištenje, bez prethodnog odobrenja TELESKY-a.
13.Od pretplatnika koji žive u iznajmljenom prostoru zahtijeva se saglasnost vlasnika prostora za postavljanje opreme ukoliko je za korištenje servisa
potrebna oprema.

4/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

14.Usluge bežicnog pristupa Internetu podrazumijevaju princip razumne upotrebe mrežnih resursa, pri cemu TELESKY zadržava pravo privremenog uskracivanja usluga pretplatnicima koji znacajno odstupaju od prosjecne upotrebe mrežnih resursa ili pretplatnicima koji nacinom korištenja prekomjerno opterecuju sistem. TELESKY zadržava pravo da reguliše pojedine Internet protoke smanjenjem brzine ili potpunim iskljucenjem istih, ukoliko ocijeni da se usluga zloupotrebljava ili je zbog tih protoka onemoguceno normalno korištenje usluge.

15.Pretplatnik se obavezuje da ce prilikom pristupa Internetu koristiti raspoložive resurse na nacin koji ni u kom trenutku nece uzrokovati degradaciju usluge ili izazvati poteškoce u radu sistema, jer u protivnom snosi odgovornost za nastalu štetu.

3.2.3 Obaveze u posebnim situacijama

1. TELESKY kao ISP je dužan prije dostavljanja izjave Agenciji o prestanku obavljanja djelatnosti riješiti sve odnose sa pretplatnicima u pogledu zakljucenih ugovora o pružanju usluge. Ovu obavezu TELESKY ima i u slucaju drugih statusnih promjena koje mogu dovesti do promjene subjekta koji pretplatnicima daje uslugu.
2. U slucaju prestanka obavljanja djelatnosti ISP-a, TELESKY je dužan tu situaciju pretplatnicima unaprijed najaviti, najmanje 60 dana prije namjeravanog datuma prestanka obavljanja djelatnosti, što ce uciniti u najmanje jednom štampanom dnevnom glasilu koje izlazi na podrucju na kojem se pruža usluga, na svojoj web stranici www.telesky.ba i pojedinacno email porukom svakom pretplatniku. Dokaz o izvršenom obavještavanju TELESKY ce dostavi Agenciji uz izjavu o prestanku obavljanja djelatnosti.

3. U slucaju da drugo pravno lice preuzima pružanje usluge pretplatnicima TELESKY-a koji prestaje obavljati djelatnost ili kod kojeg ce nastupiti znacajne statusne promjene iz stava 1 ovog clana, pretplatnicki ugovori koji su zakljuceni na odredeni rok ostaju na snazi i prema novom ISP-u prema uslovima tih ugovora.
4. U slucaju da su pretplatnicki ugovori zakljuceni uz obavezivanje pretplatnika na korištenje usluge u odredenom roku, pretplatnik može otkazati ugovor pod uslovom da ispuni svoje obaveze ugovorene za slucaj raskida.

5. Rok na koji se obavezuje pretplatnik posebnom ponudom ili paketom usluge ne može ni u jednom slucaju biti duži od 24 mjeseca. Za vrijeme trajanja tog roka uslovi pružanja usluge prema pretplatniku koji je zakljucio takav ugovor su nepromjenjivi, osim u situaciji kada se smatra da su novi uslovi ugovora apsolutno povoljniji po pretplatnika.
6. Istekom ugovorenog roka, osim kada pretplatnik da izjavu o prestanku korištenja usluge, ugovor prelazi u ugovor sa neodredenim rokom važenja prema ovim Opštim uslovima.

3.2.4 Iskljucenje od odgovornosti

1. Internet je internacionalna racunarska mreža koju TELESKY direktno ne kontroliše vec je na istu samo vezan te zbog toga ne može garantovati
dostupnost usluge koje direktno ne kontroliše.
2. Pretplatnik je saglasan da u okviru tehnickih i operativnih mogucnosti sistema TELESKY-ove mreže postoji mogucnost da internet usluge nece biti dostupne u svako vrijeme.
3. Pretplatnik koristi internet usluge iskljucivo na svoj rizik. TELESKY ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje pretplatnik pretrpi korištenjem usluge, programskog paketa i Interneta.
4. TELESKY ne snosi nikakvu odgovornost u odnosu na bilo koju vrstu sadržaja do kojeg se eventualno može doci korištenjem usluga, nezavisno na
koji je nacin do istog sadržaja pretplatnik došao. Isto tako, TELESKY nece biti odgovoran ni za kakve direktne, indirektne, slucajne, poslijedicne, ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogucnosti korištenja usluga ili zbog bilo koje pogreške ili nepotpunosti u sadržaju do kojeg je pretplatnik došao korištenjem usluga.
5. TELESKY ne provjerava i ne kontroliše sadržaj koji pretplatnici postavljaju na njegove servere i ne može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti sa važecim propisima.
6. TELESKY zadržava pravo da, bez predhodne najave, ukloni štetni sadržaj na pretplatnickim prezentacijama i internet prezentacijama pretplatnika
hosting usluga.
7. Usluge bežicnog pristupa Internetu ne garantuju stalnu maksimalnu brzinu pristupa, niti minimalnu garantovanu brzinu pristupa Internetu. Ove usluge se smatraju „best effort“ uslugama.

3.2.5 Zašticeni sadržaj, ostala prava

1. Preko internet usluga omogucen je pristup do sadržaja koji su zašticeni (’’copyright, trademark, intelectual property rights’’).
2. Pretplatnik je saglasan da ce koristiti sadržaj u skladu sa važecim propisima BiH kojima je taj sadržaj zašticen od strane vlasnika sadržaja.
3. Pretplatnik se slaže da nece objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zašticen na bilo koji nacin bez pristanka vlasnika sadržaja. Takve radnje imace za posljedicu uskracivanje pristupa internet uslugama.

3.3 Telefonske usluge
3.3.1 Opšte odredbe
1. TELESKY usluge fiksne telefonije nudi korištenjem VoIP tehnologije. Osnovni preduslov za prikljucenje pretplatnika na usluge fiksne VoIP telefonije je postojanje tehnickih uslova.
2. Pretplatnik treba da ima internet pristup, bilo preko TELESKY-a ili preko nekog drugog internet servis provajdera. Internet pristup koji obezbjeduje TELESKY svojim pretplatnicima je putem bežicne pristupne mreže na 5GHz.
3. Usluga fiksne telefonije u domacem i medunarodnom saobracaju kao I telefonskom saobracaju izmedu pretplatnika unutar mreže TELESKY-a, pruža
se putem bežicne mreže i uspostavljanjem interkonekcija sa mrežama drugih operatora. Pristupna mreža TELESKY-a je iskljucivo vlastita i bežicna, a interkonekcije sa drugim mrežama se uspostavljaju IP putem (SIP) ili korištenjem komutiranih vodova sa vremenskim multipleksom uz upotrebu No7 signalizacije.
4. TELESKY svojim pretplatnicima osigurava neogranicen pristup prema bilo kojem drugom korisniku takve usluge u Bosni i Hercegovini, a putem medunarodne telekomunikacijske usluge i korisnicima u inostranstvu, osim u slucaju zlonamjernih poziva, neželjenih poziva ili bilo kojih drugih poziva koji ugrožavaju pozivanu stranu ili ugrožavaju funkcionalnost javne telekomunikacijske mreže.
5. Usluge fiksnih javnih telefonskih usluga TELESKY-a obavljace se u domacem i medunarodnom sobracaju, a podrazumijevaju sledece:
– Usluge generisanja (originacija) nacionalnih poziva
– Usluge generisanja (originacija) medunarodnih poziva
– Usluge prijema (terminacija) nacionalnih poziva
– Usluge prijema (terminacija) medunarodnih poziva
– Usluge slanja i prijema faksa i prenos podataka
– Besplatan pristup hitnim službama za naše pretplatnike
– Pristup našoj službi za pretplatnike (pretplatnickom servisu)
– Pristup za naše pretplatnike službama pružanja informacija iz telefonskog imenika
6. TELESKY ce pored osnovnih usluga definisanih u prethodnom stavu, svojim korisnicima ponuditi usluge identifikacije, poziva na cekanju, preusmjeravanja poziva, zabrane odlaznih poziva.
7. TELESKY ce svojim krajnjim korisnicima omoguciti besplatan pristup službi za korisnike na nacin da im se omoguci i razgovor s kontakt osobom u službi za korisnike operatora

5/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

8. TELESKY ce svojim krajnjim korisnicima na njihov zahtjev omoguciti u svako vrijeme besplatnu provjeru informacije o potrošnji (tarifnog paketa, tarifnog modela I tarifne opcije), ukoliko je to tehnicki moguce.

3.3.2 Osnovne obaveze

1. TELESKY se obavezuje da ce održavati i objavljivati telefonski imenik svojih pretplatnika te obezbjediti davanje informacija iz telefonskog imenika, neposredno preko svoje web stranice, kao i formiranje baze podataka svojih telefonskih pretplatnika.
2. TELESKY ce objaviti imenik u elektronskoj formi na svojoj web stranici u takvoj formi da je moguce primijeniti programe ”citace ekrana” a u cilju omogucavanja pristupa za slijepa i slabovidna lica.

3. TELESKY ce najmanje jednom u dvije godine, objaviti printani telefonski imenik u kojem ce privatni i poslovni pretplatnici, kao i javne institucije, biti odvojeno uvršteni ili ce osigurati da te informacije budu uvrštene u imenik koji objavljuje barem jedan od postojecih operatora.
4. Pravo pretplatnika je da odluci da li ce njegov broj biti dostupan u telefonskom imeniku ili ne.
5. TELESKY ce osigurati besplatan pristup pretplatnicima u svrhu pozivanja službi hitne pomoci, policije, vatrogasaca ili drugih službi uspostavljenih na osnovu zakona ili prema posebnom provedbenom propisu koji može donijeti Agencija.

6. Za vrijeme proglašenja zakonom odredenih posebnih stanja opasnosti, ili kada takvo stanje nije proglašeno a ocito nastupe vanredne okolnosti ili opšta opasnost, TELESKY ce pružiti svu mogucu pomoc institucijama i osobama koje su ukljucene u rješavanje takvih stanja, i potpuni prioritet kod pružanja usluga ce dati funkcionisanju takvih službi.
7. TELESKY ce na zahtjev nadležne institucije i u skladu s odgovarajucim zakonskim propisima pružiti puni i neometani pristup svojim bazama podataka u vezi s uslugom, i omoguciti neometane veze za obavljanje funkcija zakonitog presretanja telekomunikacija na nacin utvrden posebnim propisima. Detalji ovih funkcija su povjerljive informacije i s njima davalac usluge postupa na nacin propisan posebnim propisima.

8. TELESKY ce osigurati da su njegove usluge pogodne za lica s invaliditetom.
9. TELESKY ce omoguciti krajnjim korisnicima na njihov zahtjev i bez naknade zabranu odredenih vrsta odlaznih poziva, odnosno zabranu poziva na odredene vrste brojeva, a koja se odnosi iskljucivo na pozive koji se naplacuju. Kod zabrane odlaznih poziva operator ce omoguciti pozivanje prema hitnim službama.
10.TELESKY je dužan uspostaviti sopstveni sistem za registrovanje, mjerenje i obracun ostvarenih usluga. Takode, može svojim pretplatnicima obezbjediti i prikaz obracunskih stavki na fakturi koji omogucava verifikaciju I kontrolu troškova obracunatih za korištenje telefonskih usluga. Detaljan prikaz sadrži slijedece podatke: svaki pojedinacni poziv – pozvani broj, datum, vrijeme, cijenu, trajanje razgovora, obracunatu vrijednost te ostale podatke, u skladu sa zakonom.
11.Ukoliko pretplatnik posjeduje broj od strane dosadašnjeg operatora fiksne telefonije, TELESKY ce, kad budu postojali svi potrebni uslovi, omoguciti pretplatniku zadržavanje dosadašnjeg broja ili promjenu svog pretplatnickog broja.
12.U slucaju da TELESKY namjerava trajno prestati s pružanjem usluga fiksne telefonije, dužan je da to na odgovarajuci nacin i na vrijeme najavi svojim pretplatnicima, kao i operatorima u saradnji s kojima pruža uslugu, a u skladu s RIPom, ako je to slucaj.

3.3.3 Usluga prenosivosti telefonskog broja
3.3.3.1 Opis usluge
Usluga prenosivosti broja omogucava pretplatniku da promijeni postojeceg operatora davaoca usluge u javnoj fiksnoj telefonskoj mreži i postane pretplatnik drugog operatora I pritom zadrži svoj postojeci telefonski broj:
a) za geografske brojeve na geografskoj lokaciji koja se nalazi u podrucju mrežne grupe kojoj pripada korisnik podnosilac zahtjeva;
b) za negeografske brojeve na bilo kojoj lokaciji. Prenos brojeva iz fiksne u mobilnu mrežu, i obratno nije moguc. Za uslugu prenosivosti telefonskog
broja TELESKY ima pravo da naplati jednokratnu naknadu od pretplatnika koja je definisana cjenovnikom.
Zahtjev za prenos broja se ujedno smatra i kao Zahtjev za zasnivanje pretplatnickog odnosa.
3.3.3.2 Postupak prenosa broja
3.3.3.2.1 Podnošenje zahtjeva
Pretplatnik koji želi da izvrši prenos broja je obavezan da TELESKY-u kao primaocu broja podnese propisani pismeni zahtjev i priloži odgovarajucu dokumentaciju. Ukoliko je pretplatnik fizicko lice, isti je obavezan da pored zahtjeva dostavi I sljedecu dokumentaciju: potvrdu o izmirenim dugovanjima prema operatoru davaocu broja za usluge koje su korištene, a koje su vezane za telefonski broj koji je predmet prenosa, licnu kartu na uvid i ovjerenu punomoc u slucaju da pretplatnik ne podnosi licno zahtjev. Ukoliko je pretplatnik pravno lice, isti je obavezan da pored zahtjeva dostavi i sljedecu dokumentaciju: potvrdu o izmirenim dugovanjima prema operatoru davaocu broja za usluge koje su korištene, a koje su vezane za telefonski broj koji je predmet prenosa, kopiju PDV broja (ovjerenu u Opštini) i ovjerenu punomoc u slucaju da pretplatnik ne podnosi licno zahtjev (ovjerenu u Opštini).
Zahtjev za prenos telefonskog broja smatra se istovremeno zahtjevom za raskid pretplatnickog odnosa pretplatnika kod operatora davaoca broja. Pretplatnik ostaje u obavezi placanja korištenih komunikacijskih usluga prema davaocu broja sve do trenutka prenosa broja u mrežu primaoca broja. Izvršenjem prenosa i aktivacijom usluge, podnosilac zahtjeva postaje pretplatnik TELESKY-a te je od dana izvršenog prenosa obavezan placanje mjesecne pretplate vršiti na racun TELESKY-a.
3.3.3.2.2 Otkazivanje zahtjeva za prenos broja
Nakon što je operator primalac broja, operatoru davaocu broja uputio nalog za prenos, pretplatnik ne može zatražiti otkazivanje zahtjeva za prenos broja, osim ukoliko ne priloži izjavu o zadržavanju korisnickog odnosa. U tom slucaju korisnik je dužan operatoru primaocu broja najkasnije jedan dan prije dogovorenog datuma prenosa broja podnijeti pismenu izjavu o odustajanju od zahtjeva, a u skladu sa clanom 20 Pravila 62/2012.
3.3.3.2.3 Smetnje u postupku prenosa broja
TELESKY ce u svojstvu operatora primaoca broja omoguciti pretplatniku uslugu prenosivosti telefonskog broja ako za to postoji tehnicka mogucnost,
i ako ne postoje sljedece smetnje da se njegov zahtjev odbije:
– Zahtjev se može odbiti u slucaju postojanja duga podnosioca zahtjeva u korištenju neke druge TELESKY usluge
– Zahtjev se može odbiti u slucaju da nisu navedeni validni podaci u zahtjevu, kao I podaci u dijelu koji se odnosi na broj za koji se zahtjeva prenos,
– Ako korisnik nije priložio potvrdu o izmirenju dugovanja prema operatoru davaocu broja, a ti nedostaci se ne otklone u ostavljenom roku
3.3.3.2.4 Rokovi i realizacija prenosa telefonskog broja
TELESKY ce odmah po saznanju o razlozima kašnjenja odnosno nemogucnosti prenosa broja, uputiti podnosiocu zahtjeva pismeno obrazloženje sa uputstvom da u roku od tri dana od prijema ovog obavještenja otkloni razloge zbog kojih prenos nije moguce
izvršiti.
Proces prenosa broja zapocinje u momentu kada korisnik podnese zahtjev za prenos broja operatoru kod kojeg se želi prenijeti broj, osim ako naknadno ne budu utvrdeni razlozi nemogucnosti ili kašnjenja prenosa broja, a o postojanju istih TELESKY nije znao niti morao da zna u momentu zaprimanja zahtjeva za prenos broja. Nalog za prenos broja izvršava se na dan koji je odreden ugovorom zakljucenim izmedu pretplatnika i operatora primatelja broja. 3.3.3.2.5 Govorno upozorenje i zvucni signal
Prilikom uspostavljanja poziva prema prenesenim brojevima operator javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže u kojoj zapocinje poziv dužan je
na zahtjev svojih korisnika omoguciti jasnu prepoznatljivost poziva prema prenesenom telefonskom broju.
Na zahtjev korisnika telefonskog broja operator je dužan ukljuciti govornu poruku I zvucni signal. Usluga ukljucivanja govorne poruke i zvucnog signala je besplatna i zahtjev se može podnjeti i putem elektronske komunikacije. Govorna poruka ne moze biti duža od 4 sekunde. Sve informacije o prenesenim brojevima, kao i cijenama poziva, korisnici mogu dobiti putem zvanicnih web stranica TELESKY-a.

6/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

3.3.3.3 Prenos broja u mrežu drugog operatora
3.3.3.3.1 Uslovi za prenos broja
Zahtjev za ponovni prenos broja, pretplatnik može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci. Zahtjev za prenos broja predstavlja istovremeno i zahtjev za raskid postojeceg ugovora, bez obzira da li se usluga fiksne telefonije pruža samostalno ili je sastavni dio tarifnog paketa.
3.3.3.3.2 Odbijanje zahtjeva
TELESKY ce u svojstvu operatora davaoca broja omoguciti pretplatniku uslugu prenosivosti telefonskog broja ako za to postoji tehnicka mogucnost, i ako ne postoje sljedece smetnje da se njegov zahtjev odbije:
– Ako podneseni zahtjev sadrži formalne nedostatke koji onemogucavaju postupanje, ukljucujuci i neizmireni dug po osnovu korištenja broja za koji se traži prenos, a ti nedostaci se ne otklone u ostavljenom roku,
– Ako podnosilac zahtjeva nije nosilac prava korištenja broja za koji se traži prenos, niti je punomocnik nosioca tog prava,
– Ako je broj za koji podnosilac zahtjeva traži prenos privremeno iskljucen,
– Ako se tokom realizacije prenosa broja ustanovi zloupotreba korištenja broja za koji se traži prenos, za vrijeme dok se ne odluci o takvoj zloupotrebi i daljem pravu na korištenje broja.
Za sve druge odnose izmedu TELESKY-a kao davaoca broja i pretplatnika koje su vezane za uslugu prenosivosti telefonskog broja, primjenjuju se odredbe Opštih uslova TELESKY-a.

4 OBAVJEŠTENJA, INFORMISANJE I PODRŠKA PRETPLATNICIMA

1. TELESKY obavještava pretplatnika o promjeni odredbi OUP-a I cjenovnika putem svoje web strane www.telesky.ba. Uz predhodno, promjena Opštih uslova poslovanja i cijena objavljuje se najmanje 30 dana prije njihovog stupanja na snagu u najmanje jednom štampanom dnevnom glasilu koje izlazi na podrucju na kojem se pruža usluga.
2. Za primjenu izmjenjenih uslova poslovanja, opisa i cijena usluga koji su u bilo kom smislu nepovoljniji za korisnike, pored obaveze javnog objavljivanja, operator je dužan da, najmanje 30 dana prije stupanja izmjena na snagu, pismenim ili elektronskim putem, ukljucujuci SMS, obavijeste postojece korisnike, na koje se najavljene izmjene odnose, o namjeravanim izmjenama i pravu korisnika u pogledu važeceg ugovora.

3. TELESKY je dužan postojecim pretplatnicima svojih internet usluga dostaviti I pismenu obavijest o nastupajucim izmjenama uslova poslovanja i
cijena, što ce uciniti uz racun za placanje usluge koji predhodi namjeravanoj izmjeni.
4. Na zahtjev zainteresovanog lica TELESKY je dužan, bez posebne naknade, staviti na uvid u elektronskom obliku pregled donesenih uslova poslovanja I ponuda, s datumima njihovog stupanja na snagu i prestanka važenja, odnosno rokova važenja. Ukoliko se uvid traži u obliku štampanog akta, TELESKY ce naplatiti odgovarajucu naknadu, shodno naknadi koja se naplacuje za slobodan pristup informacijama.
5. Informisanje o uslugama, cijenama, pretplatnicima, prijem zahtjeva, žalbi i dr. TELESKY obezbeduje tokom radnog vremena putem telefona 062/121-421, e-maila kontakt@telesky.ba , odnosno web stranice www.telesky.ba. Pristup službi za korisnike je besplatan.
6. TELESKY ima pravo da distribuira pretplatniku informativne poruke elektronskom poštom ili pisanim putem o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanim za korištenje usluga.
7. TELESKY obezbjeduje pretplatnicima svojih usluga službu tehnicke podrške (prijave smetnji, kvarova, zahtjevi za intervenciju, uputstva) koja ce biti dostupna 24/7/365.
Kontakt za pretplatnike: telefon broj: 062/121-421, e-mail: kontakt@telesky.ba ili putem obrasca sa naše WEB stranice.
8. TELESKY se obavezuje da ce obezbjediti davanje informacija iz telefonskog imenika, neposredno preko svoje web stranice ili putem telefona 062/121-421.
9. TELESKY ce najmanje jednom u dvije godine, objaviti printani telefonski imenik u kojem ce privatni i poslovni pretplatnici, kao i javne institucije, biti odvojeno uvršteni ili ce osigurati da te informacije budu uvrštene u imenik koji objavljuje barem jedan od postojecih operatora.

5 KVALITET USLUGA I OBAVEZE ODRTAVANJA ISPRAVNOSTI MREŽE

1. TELESKY telekomunikacione usluge pruža u skladu sa propisanim I važecim standardima u Bosni i Hercegovini (BAS), standardima Evropskog instituta za telekomunikacijske standarde (ETSI), pravilima i uputama koje izdaje Agencija, obezbjeduje odgovarajuci kvalitet u tom pogledu, odnosno stvara tehnološke pretpostavke za njihovu primjenu.
2. TELESKY ce osigurati pružanje javnih telekomunikacijskih usluga 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici.

3. Smatra se da je usluga pružena u skladu s ugovorenim ukoliko je TELESKY pružio korisniku uslugu koja je u skladu s ugovorenim u pogledu kvaliteta, karakteristika, rokova, uslova korištenja i cijena.
4. Usluga je pružena u skladu s ugovorenim ako: odgovara opisu kojeg je dao TELESKY, odgovara svrsi u koju se data vrsta usluge obicno koristi, ispunjava odredenu posebnu namjenu koju je korisnik usluge zahtijevao i koja je bila poznata u momentu zakljucenja ugovora, a na koju je TELESKY pristao što se ogleda zakljucenjem ugovora, i pokazuje kvalitete i karakteristike koje odgovaraju onome što je deklarisao TELESKY u skladu s medunarodnim standardima.

5. TELESKY se obavezuje da ce javne telekomunikacijske usluge pružati na ispravan nacin i da ce obezbjediti visokoprofesionalan kvalitet usluga. TELESKY ce osigurati sistem stalnog nadzora nad funkcionalnošcu I kvalitetom usluga, te brzo i efikasno otklanjanje eventualnih poteškoca. Javne telekomunikacijske usluge moraju po sadržaju i kvalitetu odgovarati deklarisanim I ugovorenim karakteristikama usluge.
6. TELESKY je dužan na odgovarajuci nacin blagovremeno obavještavati korisnike o poremecaju u pružanju telekomunikacionih usluga i preduzeti sve potrebne mjere u cilju skracivanja dužine trajanja poremecaja I sprecavanja ponavljanja poremecaja.

7. TELESKY ce u slucaju planiranog prekida zbog obavljanja radova na mreži na svojoj web stranici www.telesky.ba objaviti odgovarajuce obavještenje, najmanje 48 sati prije planiranog prekida.
8. Prijavljene smetnje i kvarove na mreži, TELESKY je obavezan da otkloni u što kracem vremenu. Vece kvarove na mreži TELESKY je obavezan da otkloni u roku od 7 dana.

9. Smetnje ili kvarove iz prethodne tacke pretplatnik je obavezan bez odlaganja da prijavi službi tehnicke podrške TELESKY-a na tel. 062/121-421 ili e-mail kontakt@telesky.ba. Pretplatnik koji nije prijavio smetnju ili kvar na predvideni nacin ne može naknadno osporavati kvalitet usluge ili iznos racuna.
10.Za montažu ili demontažu opreme i sve tehnicke intervencije ovlaštena je iskljucivo tehnicka služba TELESKY-a ili služba koju je TELESKY izricito ovlastio.

11.Oprema koju pretplatnik koristi mora biti u skladu sa evropskim standardima I imati oznaku CE. Ukoliko pretplatnik, ipak, iz nekog razloga, koristi drugu opremu koja nije u skladu sa evropskim standardima i nema oznaku CE, prihvata da je putem ovih Opštih uslova upoznat da korištenje druge opreme nije dozvoljeno na podrucju Bosne i Hercegovine, te da time može izazvati smetnje i u tom slucaju davalac usluga može poduzeti jednu ili više od sljedecih mjera, kao odgovor na nedozvoljeno korištenje opreme:

– Obustava pružanja usluga na odredeno vrijeme dok se ispitaju nedozvoljene radnje, – Trenutni raskid pretplatnickog odnosa.

7/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

6 PRIVREMENO ISKLJUCENJE, MIROVANJE I PONOVNO UKLJUCENJE

Pretplatnik je saglasan da TELESKY može privremeno iskljuciti pretplatnicku terminalnu opremu, i to u sledecim situacijama:
1. Ako je pretplatnicki uredaj ili instalacija neispravna, do otklanjanja smetnji, a najduže 30 dana.
2. Ako pretplatnik ne dozvoli pregled ispravnosti pretplatnicke telekomunikacijske terminalne opreme i pripadajuce pretplatnicke instalacije, za koju postoji sumnja da uzrokuje štetne smetnje, o cemu je pretplatnik upozoren pismenim putem – do 15 dana.
3. Ako nastupe tehnicke smetnje u telekomunikacijskoj mreži na koju su prikljuceni pretplatnicki terminalni uredaji ili na pretplatnickom terminalnom uredaju koji je u nadležnosti operatora – do otklanjanja smetnji.
4. Ako se izvode radovi na rekonstrukciji ili proširenju telekomunikacijske mreže na koju su prikljuceni pretplatnicki uredaji, do završetka radova.
5. Ako pretplatnik ili drugo lice s pretplatnicke terminalne opreme vrši zloupotrebe – do 15 dana.
6. Ako pretplatnik ne izmiri dugovanja ni u roku od 15 dana od ispostavljanja pismene opomene, a nije podnio prigovor na iznos kojim je zadužen.
7. Ako se usluga pruža u vidu paketa, neplacanje racuna za navedeni paket, proizvodi iskljucenje svih usluga koje su predvidene datim paketom.
8. Privremeno iskljucenje, iz stavova 6 i 7 ove tacke, ce trajati do izmirivanja obaveza, pri cemu se period suspenzije ne uracunava u rok minimalnog perioda trajanja ugovora. Ukoliko je pretplatnik iskljucen iz ovih razloga TELESKY ima pravo od pretplatnika naplatiti troškove ponovnog ukljucenja. Naknadno regulisanje dospjelih neplacenih obaveza smatra se namjerom pretplatnika da nastavi korištenje ugovorenog servisa ukoliko se on pismeno
ne izjasni suprotno.
9. Za vrijeme privremenog iskljucenja iz stavova 6 i 7 ove tacke, pretplatniku može biti omoguceno da prihvata dolazne veze, te omoguceni odlazni pozivi prema hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike operatora, ukoliko je to tehnicki moguce.
10.Ako pretplatnik za koga je u internoj proceduri ustanovljena neuobicajena potrošnja ne izvrši placanje cijene po ispostavljenoj profakturi – do
izvršenog placanja.
11.U svrhu zaštite korisnika, TELESKY u toku svakog pojedinog obracunskog perioda kontroliše potrošnju i korišcenje usluga od strane korisnika. U slucaju da korisnik neuobicajeno i iznenadno visoko premašuje vrijednosti korišcenja TELESKY usluga u odnosu na njegovo prosjecno korišcenje (za 50%
više nego u istom period prethodnog mjeseca), odnosno u slucaju opravdane sumnje na prevaru i/ili zloupotrebu u korišcenju TELESKY usluga,
TELESKY ce opomenuti korisnika na odgovarajuci nacin, te može po opomeni privremeno prekinuti pružanje odredene usluge ili izvršiti privremeno iskljucenje pretplatnicke terminalne opreme. Takodje u svrhu zaštite od prekomjerne potrošnje za postpaid korisnike su postavljeni limiti koji odgovaraju duploj prosjecnoj mjesecnoj potrošnji.
U slucaju da se dostigne postavljeni limit sistem blokira odlazne pozive, a korisnik se obavjestava.
12.Pretplatnik može podnijeti pismenim putem zahtjev za privremeno iskljucenje terminalne opreme jednom u kalendarskoj godini u trajanju od 1 do 3 mjeseca, cime nastupa mirovanje pretplatnickog odnosa. Zahtjev se podnosi najkasnije 15 dana prije željenog privremenog iskljucenja. Mirovanje pretplatnickog odnosa prestaje po isteku zahtjevanog roka. Ako je ugovoren minimalni period trajanja ugovora, njegovo trajanje se produžava za vrijeme koliko je trajalo mirovanje na zahtjev pretplatnika.
13.TELESKY ce na odgovarajuci nacin obavijestiti pretplatnika da ce doci do privremenog iskljucenja, 5 dana prije iskljucenja ili nakon izvršenog
iskljucenja u slucaju da postoji osnovana sumnja da bi odlaganjem iskljucenja mogle nastupiti štetne posledice za korisnike ili TELESKY. U slucaju neplacanja racuna od strane pretplatnika, TELESKY ce dostaviti i prethodnu opomenu.
14.Ukoliko prestanu razlozi privremenog iskljucenja zbog kojih odgovara pretplatnik, TELESKY ce izvršiti ukljucenje bez posebnog pismenog zahtjeva korisnika, u roku od 3 dana.
15.Za vrijeme privremenog iskljucenja na zahtjev ili krivicom pretplatnika, pretplata odnosno druga mjesecna naknada se placa, izuzev ukoliko u
posebnim uslovima I cjenovnikom nije drugacije utvrdeno.24

7 OBAVEZA CUVANJA TAJNOSTI LICNIH PODATAKA, ZAŠTITA PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

1. TELESKY ce obezbjediti zaštitu tajnosti telekomunikacija prema uslovima propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.
2. TELESKY licne/identifikacione podatke o svojim pretplatnicima cuva u tajnosti i koristi ih iskljucivo za potrebe svojih evidencija. Od nacela nepovredivosti tajnosti može da se odstupi samo pod uslovima utvrdenim zakonom.
3. Pretplatnik svojim potpisom na zahtjevu daje svoju saglasnost da TELESKY za potrebe vlastite evidencije može koristiti i upisivati njegove licne podatke, ukljucujuci i JMBG, odnosno da iste može koristiti na nacin i pod uslovima predvidenim važecim zakonima i propisima.

4. TELESKY se obavezuje da c e pri pružanju usluga koje se nude na njegovoj mreži obezbijedi nepovredivost odredbi koje se ticu tajnosti telekomunikacionih saopštenja.
5. Podatke o obavljenim telefonskim razgovorima i drugim izvršenim uslugama,kojima raspolaže TELESKY može davati samo licno pretplatnicima i njihovim opunomocenicima. Od navedenog može da se odstupi iskljucivo pod uslovima propisanim zakonom i propisa donesenim na osnovu zakona, kada se svi podaci I sadržaji prikupljeni zakonitim presretanjem telekomunikacija mogu dostaviti nadležnim organima.
6. Svaki pretplatnik TELESKY usluga ima iskljucivo pravo i obavezu da se brine o tajnosti i zaštiti podataka, lozinki i sl. sa svoje strane kako bi umanjio sigurnosne rizike po podatke i sadržaj komunikacije i sprijecio moguce zloupotrebe. Takode, ni na koji nacin ne smije povrijediti privatnost drugog lica.
7. U slucaju dokazane povrede privatnosti drugog lica ili tajnosti telekomunikacije izvršene od strane pretplatnika, TELESKY ima pravo raskinuti ugovor sa pretplatnikom bez poštovanja otkaznog roka te mu obustaviti pružanje usluge.
8. TELESKY garantuje slobodu i tajnost prenosa podataka i razgovora u okviru TELESKY mreže, u skladu sa važecim propisima, osim u slucajevima propisanim zakonom. S obzirom da prenos podataka putem javne telekomunikacijske mreže nije 100% siguran, TELESKY ne može garantovati
sigurnost za podatke koji su preneseni tim putem, kao i za podatke koje primi treca strana. Medutim, TELESKY ce provest sve razumne zaštitne mjere kojima ce smanjiti rizik zloupotrebe na minimum.
9. U cilju zaštite podataka koje pretplatnik prenosi, a u slucaju da TELESKY oprema podržava mogucnost zaštite prenosa podataka odnosno enkripciju podataka, TELESKY ce obavijestiti pretplatnika o toj mogucnosti. U slucaju da pretplatnik zahtijeva prilagodbu opreme za zaštitu prenosa podataka, to
ce mu se omoguciti uz placanje naknade koja ce se odredivati u svakom pojedinom slucaju u dogovoru sa pretplatnikom i važecim cjenovnikom.25

8 CIJENE I USLOVI PLACANJA
8.1 Cijene usluga
1. Cijene usluga, kao i sve druge pripadajuce naknade, su transparentne I nediskriminatorne i utvrdene su cjenovnikom TELESKY-a, koji je na snazi u vrijeme korištenja usluge.
2. Cijena usluge zavisi od vrste usluge, a može obuhvatati: cijenu pristupa mreži/prikljucak, cijenu ponudenog tehnickog rješenja, cijenu pretplate/naknade, cijenu zakupa, cijenu ostvarenog TK saobracaja i druge naknade, u skladu sa cjenovnikom.
3. Cjenovnik minimalno sadrži naziv, obracunsku jedinicu, obracunski period, nacin placanja za uslugu, cijenu usluge i da li je uracunat PDV, kao i druge naknade ako postoje, kao što su naknada za prenos broja, naknade za iznajmljenu opremu, raskid ugovora i sl.
4. TELESKY zadržava pravo promjene cjenovnika, te se obavezuje isti objaviti i uciniti ga dostupnim na svojoj web stranici, u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine) ili na drugi prikladan nacin obavjestiti pretplatnika o promjeni cijena (pismenim ili elekrtonskim putem, ukljucujuci SMS).
5. Cjenovnikom se mogu predvidjeti posebne tarife kao i dodatne usluge. Tarife, posebne usluge unutar tarifa, kao i odredene posebne usluge, odnosno uslovi njihovog pružanja, TELESKY može mijenjati ili ukinuti uz prethodno obaveštenje pretplatnika.
6. Pretplatnik ce o izmjenama cjenovnika biti obavješten najmanje mjesec dana prije pocetka njegove primjene. Pretplatnik koji nije saglasan sa izmjenama cjenovnika može u roku od 30 dana od dana objavljivanja istog, dostaviti pismeni zahtjev za raskid pretplatnickog ugovora, u suprotnom se smatra da je isti prihvatio.

8/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

7. Posebne pogodnosti odnosno uslovi koje TELESKY može omoguciti za vrijeme trajanja pretplatnickog odnosa (npr. broj minuta besplatnog korištenja, korištenje usluge u svrhu testiranja usluge, komercijalne pogodnosti ostvarene u okviru prodajnih akcija I sl.) ne mogu se zamjeniti za novac.
8. Ako cjenovnikom, pored telekomunikacionih usluga, nisu odredene cijene za druge usluge, te usluge se naplacuju prema posebnom ugovoru.
9. TELESKY zadržava pravo informisanja svojih pretplatnika raznim komunikacionim sredstvima o novim proizvodima, cijenama i uslugama, kao i o aktuelnim promotivnim ponudama. Pretplatnik može takvo obavještavanje zabraniti pozivom Službe za pretplatnike.

10.Obracun TELESKY-a bice dostavljen pretplatniku u vidu racuna sa prikazom obracunskih stavki, sa relevantnim podacima.
11.TELESKY je dužan uspostaviti vlastiti sistem za registrovanje, mjerenje I obracun ostvarenih usluga. TELESKY vodi propisnu evidenciju svih izdatih obracuna za uslugu, a dokumentaciju cuva u rokovima utvrdenim zakonom.
12.Ako je do prekida u korištenju usluge došlo zbog planiranih radova ili kvarova na mreži TELESKY-a, ili je usluga obavljena nepravilno ili djelimicno,
ili postoji greška u obracunu, pretplatnik ima pravo uputiti pismeni zahtjev za smanjenje iznosa obracunatog na fakturi u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture. U slucaju prekida u pružanju usluga ili ako je pružena usluga slabijeg kvaliteta,
TELESKY na pismeni zahtjev pretplatnika umanjuje fakturu za korištenje usluge, srazmjerno vremenu trajanja prekida ili slabijeg kvaliteta u korištenju usluge, po osnovu izvještaja tehnicke službe TELESKY-a.
8.2 Uslovi i rokovi placanja
1. Placanje usluga može biti: unaprijed (prije izvršene usluge, prepaid), odmah po izvršenoj usluzi ili naknadno, po fakturi.
2. Cijenu za korištenje usluge placa pretplatnik prema aktuelnom važecem cjenovniku.
3. Cjenovnikom može biti utvrden iznos koji je pretplatnik obavezan da placa za vrijeme trajanja suspenzije i mirovanja po osnovu instalirane opreme koju je TELESKY ustupio pretplatniku u skladu s ovim Opštim uslovima.
4. Za vrijeme mirovanja pretplatnik ne placa pretplatu/naknadu. Usluga mirovanja se placa ukoliko je to utvrdeno cjenovnikom.
5. Dužnicko-povjerilacki odnos izmedu TELESKY-a i pretplatnika, u vezi sa pruženom uslugom pocinje sa danom prikljucenja pretplatnika na mrežu TELESKY-a.
6. TELESKY je dužan dostaviti racun za izvršene usluge, po pravilu, do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec. Racun treba da sadrži sve potrebne podatke koji korisniku usluge omogucavaju provjeru ispravnosti obracuna cijene u obracunskom periodu. Na racunu ce biti naznacen krajnji rok predviden za placanje iznosa.
7. Pretplatnik je dužan platiti racun u predvidenom roku, u suprotnom TELESKY ce postepeno preduzimati mjere, na nacin da se prvo prekine odlazni pozivi, pri cemu ce pored dolaznih poziva biti omoguceni pozivi prema hitnim službama I besplatnom broju službe za korisnike operatora, ako je to tehnicki moguce, pa tek nakon odredenog roka potpuni telekomunikacioni promet usluga.
8. TELESKY ce, na zahtjev pretplatnika, pretplatniku pružiti detaljan ispis racuna za pružene usluge za završeni obracunski period. Detaljan ispis racuna u elektronskom obliku operator ce osigurati pretplatniku bez naknade, a detaljan ispis racuna u štampanom obliku uz naknadu troškova definisanu u cjenovniku.
9. U slucaju prevare, upornog kašnjenja s placanjem ili neplacanja, davalac usluga ce, koliko je to tehnicki izvodljivo, da prekid ogranici samo na uslugu na koju se odnosi neplacanje.
10.Ako zbog propusta pretplatnika identifikacioni podaci o pretplatniku ili broj racuna ne budu ispravno uneseni u nalog za placanje, TELESKY ce smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što pretplatnik dostavio tacne podatke, originalni nalog za placanje ovjeren od strane službe za platni promet i dokaz da se nalog za placanje odnosi na odgovarajuci racun. Na dospjela a neplacena potraživanja TELESKY ima pravo obracunati zakonsku zateznu kamatu.
8.3 Naplata potraživanja
1. Ako pretplatnik nije podnio pismeni zahtjev u skladu sa odredbama iz Opštih uslova, odnosno ako je zahtjev neosnovan, a ne plati racun do dana dospijeca navedenog na racunu, TELESKY ce mu dostaviti pismenu opomenu zbog neizmirenog racuna. Opomena sadrži upozorenje da ce po isteku roka navedenog u opomeni, koji ne može biti kraci od 8 dana, usluge pretplatnika biti ogranicene, a kasnije i iskljucene. Opomena pred iskljucenje može istovremeno predstavljati i opomenu pred tužbu, a ista može pretplatniku biti dostavljena samostalno ili zajedno sa ispostavljenom fakturom za korištenje usluge.
2. TELESKY zadržava pravo obracunati pretplatniku troškove ponovnog ukljucenja i slanje opomene u skladu sa važecim cjenovnikom.
3. Ako pretplatnik nakon privremenog iskljucenja usluge ne podmiri dugovani iznos, u naznacenom roku, TELESKY može bez predhodog obavještenja i konacno iskljuciti (deaktivirati) pretplatnikovu uslugu, a naplatu potraživanja ostvariti u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
4. Pretplata za bežicne internet usluge se placa na mjesecnoj osnovi, i ne postoji mogucnost prekidanja pojedinacne pretplate, odnosno obracunskog perioda, osim u slucaju statusa mirovanja.
5. Ako TELESKY utvrdi da postoji osnovana sumnja da pretplatnik nece biti u mogucnosti ili nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluga,
s obzirom na platežnu sposobnost pretplatnika, njegovo dosadašnje ponašanje u placanju I prosjecno korištenje usluga ili se radi o neuobicajeno uvecanoj potrošnji, TELESKY može od pretplatnika zatražiti odgovarajuce obezbjedenje i osiguranje za placanje usluga (uplata pologa, bankovna garancija, ispostavljanje vanredne fakture I sl.) koje TELESKY može smatrati potrebnim.

9 PRENOS I PROMJENE U PRETPLATNICKOM ODNOSU
9.1 Promjena u nazivu pretplatnika
1. U odnosu na pretplatnike – pravne osobe, pretplatnik može prenijeti prava I obaveze iz svog pretplatnickog ugovora s TELESKY-om na drugu fizicku
ili pravnu osobu – novog pretplatnika (u daljnjem tekstu: novi pretplatnik), samo uz davanje pismene izjave i pismeni pristanak novog pretplatnika. U protivnom je prenos ugovora nevažeci i ne podliježe pravnim posljedicama prema TELESKY-u.
2. U odnosu na pretplatnike – fizicke osobe, pretplatnik može prenijeti prava I obaveze iz svog pretplatnickog ugovora na drugu fizicku ili pravnu
osobu – novog pretplatnika samo uz davanje pismene izjave i ako novi pretplatnik da pismeni pristanak te nastavi da koristi usluge putem istog prikljucka/pretplatnickog broja, te uz promjenu imena u nazivu pretplatnika. U protivnom je prenos Ugovora nevažeci I ne podliježe pravnim posljedicama prema TELESKY-u.
3. Prenos pretplatnickog odnosa izvršice se na zahtjev pretplatnika, a prava I obaveze iz tog odnosa bice preneseni na novog pretplatnika tek nakon
što TELESKY odobri zahtjev novog pretplatnika, u skladu s ovim Opštim uslovima.
4. Raniji pretplatnik je odgovoran za placanje cijene svih naknada i Usluga korištenih do tog trenutka, a novi pretplatnik za korištenje usluge i naknade
od trenutka kada TELESKY prihvati zahtjev. TELESKY ce ranijem pretplatniku dostaviti racun u pismenom obliku za usluge za koje je on dužan platiti.
U slucaju da raniji pretplatnik ne plati dužene obaveze do trenutka navedenog na racunu, novi pretplatnik ce biti solidarno odgovoran za dug ranijeg pretplatnika, te ce biti dužan platiti njegov dug putem racuna kojeg mu ispostavi TELESKY. U slucaju da novi pretplatnik ne podmiri ovaj racun u roku od 8 dana od dana fakturisanja, TELESKY ima pravo privremeno iskljuciti uslugu novom pretplatniku, u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova.
5. Pretplatnicki odnos u fiksnoj telekomunikacijskoj mreži može se prenijeti na drugo fizicko ili pravno lice, bez naknade, pod uslovom da novi pretplatnik nastavi koristiti postojecu terminalnu opremu u fiksnoj telekomunikacijskoj mreži na istoj lokaciji.
6. U slucaju smrti pretplatnika, ili prestanka postojanja pravnog lica koje je bilo pretplatnik, naslednik, clan porodicnog domacinstva ili pravni sledbenik može operatoru podnijeti zahtjev za prijenos pretplatnickog odnosa ukoliko nastavlja koristiti uslugu putem iste prikljucne mreže i pretplatnickog broja.
Operator javnih telekomunikacijskih usluga obavezan je prenijeti pretplatnicki odnos pod uslovom da novi pretplatnik ispunjava sve uslove predvidene za zasnivanje pretplatnickog odnosa.

9/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

9.2 Promjena mjesta prikljucka (preseljenje)

1. U slucaju da dode do preseljenja pretplatnika na drugu lokaciju, preseljenje vrši iskljucivo ovlaštena služba TELESKY-a na osnovu pismenog zahtjeva koji popunjava pretplatnik, a sve troškove preseljenja, kao i sve eventualne druge troškove snosi pretplatnik.
2. Za sve promjene i prekide u korištenju usluge od strane pretplatnika izazvane preseljenjem, nece biti odgovoran TELESKY, kao ni za tehnicke i druge probleme koji mogu biti posljedica preseljenja na drugu lokaciju.

3. Pretplatnik je upoznat sa cinjenicom da je cesto nemoguce odrediti geografsku lokaciju sa koje pretplatnik zove. To znaci da TELESKY za pozivne
brojeve hitnih službi (121, 122, 123, 124), te ostale brojeve sa posebnom tarifom, cak i ako bi pretplatnik htjeo ili bi mu koristilo, cesto nije u mogucnosti proslijediti geografsku lokaciju sa koje se zove. Zbog toga ce pretplatnik pozive, u vezi kojih bi želio da se primaocu poziva ocita njegova geografska lokacija, obaviti uz pomoc drugih telekomunikacijskih sredstava. Pretplatnik odgovara za svoje postupke i propuste koji bi mogli prouzrokovati prikrivanje geografske lokacije pozivaoca. TELESKY ne garantuje tacnost podataka o lokaciji sa koje je upucen poziv, ukljucujuci i poziv prema hitnim službama, ako je lokacija razlicita od one na kojoj je TELESKY, prema pretplatnickom ugovoru, izvršio prikljucenje usluge
4. O svakoj promjeni podataka iz pretplatnickog ugovora (naziva, adrese stanovanja, telefonskog broja i sl.) pretplatnik je dužan obavjestiti TELESKY najkasnije 15 dana od dana nastale promjene u pismenoj formi.30

10 PODNOŠENJE PRIGOVORA (ZAHTJEVI, REKLAMACIJE, TALBE)

1. Pretplatnik može TELESKY-u podnijeti prigovor na iznos koji mu se dostavi za obavljenu uslugu, ukljucujuci i prigovor na kvalitet obavljene usluge,
kao i na neblagovremeno i nedovoljno kvalitetno otklanjanje tehnickih problema.
2. Prigovor ce biti prihvacen na razmatranje ukoliko je pretplatnik u vremenu kad nije bio zadovoljan kvalitetom ponudene usluge, prekid ili smanjenje dostupnosti iste prijavio na tel. 062/121-421, putem maila kontakt@telesky.ba, ili putem kontakt formi na našoj WEB stranici www.telesky.ba, te je na jedan od ponudenih nacina od strane TELESKY-a izvršena registracija prijave kvara ili smetnje.

3. Prigovor po bilo kom osnovu pretplatnik podnosi TELESKY-u na propisanom obrascu, licno ili elektronskim putem. Prigovor treba da sadrži
osnovne podatke o pretplatniku, što detaljniji opis razloga za prigovor I preciziran zahtjev pretplatnika.
4. Prigovor iz ovoga clana pretplatnik može podnijeti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja racuna za obavljene usluge, u protivnom gubi pravo na prigovor.
5. TELESKY obavezan je da na svaku pismenu formu prigovora pretplatnika pismeno odgovori u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, osim ako je potrebno sprovoditi duža ispitivanja. Odgovor na prigovor zasniva se na izvještaju tehnicke službe TELESKY-a o dostupnosti/ kvalitetu usluge. U odgovoru na prigovor navodi se pravna pouka. U slucaju da ISP smatra da pretplatnik u cjelini ili djelimicno nije u pravu u pogledu svog prigovora, dužan je u roku od 15 dana, od dana prijema prigovora, donijeti pismenu odluku o odbijanju prigovora sa detaljnim obrazloženjem.
6. Analizu prigovora/zahtjeva pretplatnika sprovodi posebna komisija, imenovana od strane direktora TELESKY-a.
7. TELESKY vodi registar uloženih prigovora.
8. Podnošenje prigovora ne odlaže placanje nespornog dijela racuna.
9. Ako se prigovor na racun za izvršenje predvidene usluge podnosi zbog sumnje da je iznos racuna uvecan kao posljedica zloupotrebe treceg lica
koje pružalac usluga ne može utvrditi, TELESKY je dužan da pretplatnika usmjeri da svoja prava ostvari putem sudskog postupka, a na zahtjev suda TELESKY ce dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže.
10. Da bi zaštitio svoja prava korisnik može uložiti prigovor RAK-u u skladu sa pravilom 61/2012 o vrstama i nacinu rešavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za telekomunikacije (“Službeni glasnik BiH”, broj 36/12).
11. Ako se tokom pretplatnickog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat pretplacenih iznosa, cijene za koristenje TELESKY-ovih usluga ili nekog drugog potraživanja iz pretplatnickog ugovora, pretplatnik ima pravo tražiti naknade u sledecim slucajevima:
– Kada je naplacena cijena u iznosu vecem od propisane – vraca se razlika31
– Kada je pretplatnik zahtjevao uslugu koja nikada nije izvršena krivicom davaoca usluge ili nije ni zapoceo korištenje usluge – vraca se iznos predviden za tu uslugu
– Za vrijeme privremenog iskljucenja terminalne opreme iz stava 6, clan 3 I 4. Pretplata se umanjuje ukoliko je iskljucenje trajalo duže od 24 sata.
– U slucajevima kada nije zadovoljen ugovoreni nivo kvaliteta usluge
12. Kada pretplatnik usluge ili drugo ovlašteno lice želi da ostvari naknadu štete I druga potraživanja iz pretplatnickog ugovora, dužan je da prije podnošenja tužbe sudu davaocu usluga podnese odgovarajuci pismeni zahtjev.
13. TELESKY nece biti odgovoran za štetu nastalu uslijed dogadaja koji se, u skladu sa pozitivnim zakonskim i drugim propisima, smatraju višom silom,
kao I za štetu nastalu oštecenjem telekomunikacione mreže od strane trecih lica.

11 TRAJANJE PRETPLATNICKOG UGOVORA I PRESTANAK PRETPLATNICKOG ODNOSA

1. Pretplatnicki ugovor zakljucuje se, po pravilu, na neodredeno vrijeme, s mogucnosti utvdivanja minimalnog perioda trajanja ugovora.
2. Minimalno trajanje ugovora ukida se nakon isteka ugovorenog perioda iz pretplatnickog ugovora.
3. Pretplatnik ima pravo na raskid pretplatnickog ugovora podnošenjem pismenog zahtjeva u bilo kojem trenutku. Otkazni rok je 15 dana od dana u
kojem je raskid zatražen. Ukoliko pretplatnik raskida ugovor prije isteka perioda obaveznog trajanja ugovora, pretplatnik je u obavezi da plati mjesecnu naknadu za ostatak perioda obaveznog trajanja ugovora.
4. Ako se radi o ugovoru iz stava 1 ovoga clana, sa definisanim minimalnim periodom trajanja, ukoliko pretplatnik ne dostavi pismeni zahtjev za raskid ugovora 15 dana prije isteka minimalnog perioda trajanja ugovora, smatra se da pretplatnik namjerava nastaviti koristiti uslugu.
5. Pretplatnik je dužan izmiriti i sve dospjele obaveze i vratiti korištenu opremu u ispravnom stanju u roku od 15 dana nakon prestanka pretplatnickog odnosa, u protivnom, dužan je TELESKY-u nadoknaditi štetu iz ovog osnova, u visini vrijednosti terminalne opreme, procijenjene od strane TELESKY-a
6. U slucaju primjene izmijenjenih uslova, opisa i cijena usluga, koji su u potpunosti nepovoljniji za pretplatnike, o cemu ce pretplatnik biti obavješten najmanje 30 dana prije stupanja izmjena na snagu, pismenim ili elektronskim putem, ukljucujuci SMS, pretplatnik na kojeg se izmjene odnose ima pravo raskinuti pretplatnicki ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog, a uplacenog od strane pretplatnika, novcanog iznosa u roku od 30 dana od dana objave tih izmjena, osim u slucaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obaveza, izmjena poreza na dodatu vrijednost ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrdenih od 7. U slucaju smrti pretplatnika, clanovi porodice dužni su o tome obavjestiti TELESKY.
Ako clanovi porodice ne obavjeste TELESKY odnosno nastave sa korištenjem usluge, naslijednici preminulog pretplatnika odgovaraju solidarno za potraživanja nastala do i nakon smrti pretplatnika.
8. Ako dode do prestanka postojanja pravne osobe kao pretplatnika, ovlaštena osoba dužna je o tome izvjestiti TELESKY u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o prestanku pravne osobe.
9. TELESKY može raskinuti ugovor i izvršiti trajno iskljucenje ako se pretplatnik ne pridržava odredbi ovih Opštih uslova kao i iz svih razloga zbog kojih
je izvršeno privremeno iskljucenje krivicom pretplatnika, ukoliko do isticanja roka privremenog iskljucenja, pretplatnik nije otklonio razlog zbog kojeg je privremeno iskljucenje izvršeno, a narocito:
– ako pretplatnik ili drugo lice ponovi istu vrstu zloupotrebe i nakon što je jednom privremeno iskljucen iz istih razloga
– ako pretplatnik ne otkloni neispravnosti na korisnickom uredaju ili instalaciji u roku od 30 dana od dana privremenog iskljucenja33
– ako pretplatnik ne dozvoli pregled ispravnosti terminalne opreme ni nakon isteka roka od 15 dana od dana privremenog iskljucenja
– ako pretplatnik ne izmiri dospjelo, a nesporno dugovanje u roku od 30 dana od dana privremenog iskljucenja
10.Iskljucenje po nekom od osnova navedenih u ovom clanu ne obavezuje TELESKY da vrati novac placen po osnovu jednokratnih troškova ukljucenja

10/11

TELESKY d.o.o. 1. Mart 14, Gradacac, BiH; tel: +387(62)121421; http://www.telesky.ba; e-mail: kontakt@telesky.ba SPARKASSE BANK d.d.: 199-502-00315623-11; ID broj: 4210190030007; Opcinski sud u Tuzli.

TELESKY OPŠTI USLOVI

12 REŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove koji bi mogli nastati tokom trajanja pretplatnickog ugovora, ukljucujuci sporove u pogledu tumacenja, primjene ili izvršenja ovih Opštih uslova, TELESKY i pretplatnik ce rješavati sporazumno, a u slucaju neuspjeha za rešavanje sporova nadležan je sud po mjestu zakljucenja Ugovora.

13 ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovi Opšti uslovi odnose se na sve usluge koje TELESKY pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Opštih uslova, kao i na sve nove usluge, koje ce TELESKY, u skladu sa važecim propisima, pružati u buducnosti.
2. Ovi Opšti uslovi dostupni su na službenoj internet stranici TELESKY–a www.telesky.ba.
3. TELESKY ce objaviti i uciniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Opštih uslova, u skladu sa zakonom.

4. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu 30 dana od dana objave u novinama, a primjenjuju se na sve pretplatnike TELESKY usluga.

U Gradačcu, Januar 2016. godine

Direktor: Samir Avdic